Privacyverklaring Oerlogisch conform de wet AVG

Om direct een afspraak te maken kan je:
bellen 06 21 20 14 15, WhatsApp-pen of mailen naar rosalie@oerlogisch.nl
Je kan ook een afspraak maken via boek een consult of massage

 

Privacyverklaring

Ik, Rosalie Hoefkens- van Raam eigenaar van Oerlogisch hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring zal ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik hiermee om ga.

In alle gevallen houd ik mij aan de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder, de Algemene Verordening Gevensbescherming (AVG).

Bij het eerste orthomoleculair voedingsadvies zal de privacyverklaring worden doorgenomen en getekend.

Verwerking persoonsgegevens cliënten

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener zoals de huisarts.

Beveiliging

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
  • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
  • een wachtwoord en gebruikersnaam hanteer op al mijn systemen

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Verstrekking van de gegevens aan derden

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik, of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

Naam, adres en woonplaats

Klantnummer en uw geboortedatum

Burgerservicenummer en polisnummer van de  verzekering

Datum van de behandeling

Een korte omschrijving van de behandeling,  ‘24000 Behandeling orthomoleculaire geneeskunde’

Facebook

Mailadressen die zijn verkregen via het Facebook contact formulier van mijn zakelijke Oerlogisch Facebook pagina, zal ik gebruiken voor Facebookmarketing. Dit houdt in dat je af en toe mijn advertenties via Facebook ontvangt.

SSL

Really Simple SSL and Really Simple SSL add-ons verwerken geen persoonlijk herleidbare informatie, dus de AVG is niet van toepassing op het gebruik van deze plugins op mijn website. Je kan onze privacy policy hier vinden. Oerlogisch is sinds 26 oktober 2018 hhtps://oerlogisch.nl

Binnen de EU

Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

Ik bewaar persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

De MBOG is voor haar leden aangesloten bij de Klachten Commissie Alternatieve Behandelwijzen, KAB. De Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen draagt zorg voor de klachtenbehandeling conform de landelijke klachtregeling voor beroepsbeoefenaren Alternatieve / Complementaire behandelwijzen. Vanaf 1 januari 2017 is ook voor complementair werkende artsen en therapeuten de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) van kracht

privacyverklaring

 

erkend door MBOG