Algemene voorwaarden Oerlogisch

Mijn adres is Hoge Larenseweg 42, Hilversum. Om direct een afspraak te maken kan je:
bellen 06 21 20 14 15, WhatsApp-pen of mailen naar rosalie@oerlogisch.nl
Je kan ook een afspraak maken via boek een voedingsadvies of massage

 

Algemene voorwaarden, disclaimer en klachten regeling Oerlogisch.nl Op deze pagina zal ik beschrijven wat mijn algemene voorwaarden zijn. Ook worden de disclaimer, tarieven en klachten regeling beschreven. Voor de Privacyverklaring klik hier.

Algemene voorwaarden

Zoals gezegd beschrijf ik hier de algemene voorwaarden. Verder wordt op de pagina orthomoleculair voedingsadvies beschreven hoe een consult eruit ziet en wat je kan verwachten. Tenslotte wordt op de pagina massage consult  omschreven hoe dit consult in zijn werk gaat.

Definities

 1. Orthomoleculair PNI therapeut en masseur of dienstverlener. Kortom de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de opdracht heeft aangenomen. Bij Oerlogisch is dat Rosalie Hoefkens- van Raam.
 2. De cliënt of opdrachtgever.  Ofwel de natuurlijke persoon die aan de orthomoleculair PNI therapeut en masseur opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden/ behandelingen/ consulten.

Algemene voorwaarden Oerlogsich

 1.  Rosalie Hoefkens- van Raam zal de behandeling naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren
 2.  Rosalie Hoefkens- van Raam heeft wel medische basiskennis, maar is geen arts of fysiotherapeut
 3. Geen enkel consult bij Rosalie Hoefkens- van Raam mag in plaats komen van een behandeling door jouw reguliere arts of fysio therapeut
 4. Een consult bij Rosalie Hoefkens- van Raam is een aanvulling op de behandelingen van arts of fysiotherapeut
 5. Als je om wat voor reden dan ook wilt afbouwen met medicijnen, mag dit alleen in samenspraak met jouw arts gebeuren. Rosalie Hoefkens- van Raam stelt geen diagnose en geeft tevens geen advies over medicatie
 6. Indien nodig verwijst Rosalie Hoefkens- van Raam je terug naar jouw behandelend arts of fysiotherapeut

Disclaimer

Deze website bevat geen gezondheidsclaims en geen medische claims. De informatie op deze website is informatief van aard en niet bedoeld als persoonlijk medisch advies. Dit geldt met name voor de informatie die is geplaatst als bericht onder orthomoleculair advies of biochemische processen. Bij het samenstellen van de informatie heeft Rosalie Hoefkens- van Raam, de  grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Rosalie Hoefkens- van Raam, kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor: direct of indirect geleden schade die het gevolg zou kunnen zijn van het toepassen van de informatie en/of het wel of niet aanbieden van bepaalde informatie.

Wetgeving

Sinds 14 december 2012 is er de nieuwe Europese wetgeving van kracht. Er mogen geen medische claims en/of gezondheidsclaims gemaakt worden bij de toepassing van voeding (alles wat men eet en drinkt), voedingssupplementen en homeopathische middelen. Mits deze zijn goedgekeurd door de EFSA (European Food Safety Authority). Deze nieuwe wetgeving wordt gecontroleerd en in stand gehouden door de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit).

Algemene voorwaarden consult

De orthomoleculair behandelaar, in dit geval  Rosalie Hoefkens- van Raam zal, voor zover haar beroeps bevoegdheden reiken, er naar streven elke patiënt de meest adequate behandeling te geven.

Opsomming algemene voorwaarden consult 1

 • De orthomoleculair behandelaar zal de grenzen van haar beroep t.o. v. andere deskundigen, die ook werken op het terrein van de volksgezondheid, in acht nemen.
 • Zij onthoudt zich bij de uitoefening van zijn beroep van handelingen en uitspraken welke gelegen zijn buiten het terrein van haar eigen deskundigheid en/of bekwaamheid.
 • De orthomoleculair behandelaar zal haar patiënten naar beste vermogen behandelen en begeleiden, zonder aanzien des persoon. Zij zal feiten van vertrouwelijke aard aan haar toevertrouwd te allen tijde dienen te respecteren.
 • De orthomoleculair behandelaar heeft geheimhoudingsplicht, tenzij ernstige misstanden haar tot spreken verplichten.
 • De orthomoleculair behandelaar heeft de vrijheid van haar levensovertuiging -ongeacht of deze van levensbeschouwelijke, politiek-ideologische of andere aard is aan anderen blijk te geven. Mits dit niet op voor de patiënten hinderlijke wijze geschied. Met de bedoeling dat dit haar er niet van weerhoudt elke patiënt, ongeacht diens levensovertuiging, die zorg te geven die voor deze het beste is en waarop deze recht kan doen gelden.
 • Tenzij het in strijd is met de Wet, respecteer ik het zelfbeschikkingsrecht van de patiënt.
 • De orthomoleculair behandelaar behoort haar kennis en vaardigheden op peil te houden volgens de normen en richtlijnen door de MBOG vastgesteld.
 • Voor de wijze waarop de orthomoleculair behandelaar zijn praktijk uitoefent is hij persoonlijk volledig aansprakelijk. Hierbij geldt onkunde niet als verschoning.
 • Ik zal, ook wanneer ik niet beroepshalve optreedt, mijzelf zodanig gedragen dat het vertrouwen in het beroep niet wordt geschaad.
 • De orthomoleculair behandelaar erkent het recht op vrije geneeskundige keuze van de patiënt, zij dient echter wel informatie te geven om gevaarlijke keuzes van de patiënt te voorkomen.

Opsomming algemene voorwaarden consult 2

 • Overeenkomstig de algemene medische ethiek dient de orthomoleculair behandelaar zich te onthouden van het maken van reclame voor specifiek door haar behaalde genezingsresultaten (succesberichten)- of te genezen ziekten.
 • Met name zal ik vermijden dat de vertekening van de beeldvorming bij het publiek optreedt. Doordat bepaalde zaken of toestanden uit hun verband worden gerukt of te veel nadruk krijgen.
 • De orthomoleculair behandelaar zal geen handelingen verrichten welke in strijd zijn met zijn beroepsethische opvattingen of met de beroepscode die voor orthomoleculair geneeskundigen gelden.
 • De orthomoleculair behandelaar zal geen opdracht aanvaarden die, noch een verzoek inwilligen dat, in strijd is met zijn medisch-ethische opvattingen of met de beroepscode die voor orthomoleculair geneeskundigen gelden.
 • In die gevallen waarin de beroepscode niet voorziet, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de orthomoleculair behandelaar in de geest hiervan te handelen.
 • De orthomoleculair behandelaar oefent onder eigen naam, met vermelding van discipline, praktijk uit, ook bij samenwerking in groepspraktijk of centrum.
 • De orthomoleculair behandelaar onderschrijft het Beroepsprofiel Orthomoleculair Geneeskundige

Annuleringsvoorwaarden

Als een consult minder dan 24 uur van te voren wordt geannuleerd, dan wordt de helft van het uur tarief gefactureerd. 

Indien je niet komt op de afgesproken datum en tijd, dan krijg je een factuur voor het volledige consult.

Algemene voorwaarden in relatie tot patiënten

De orthomoleculair behandelaar zal in haar behandelingen/ advisering rekening houden met de levensbeschouwelijke opvattingen en het cultuur patroon van de patiënt. Bij al haar handelen zullen de belangen van de patiënt prevaleren. De orthomoleculair behandelaar zal de vrije hulpverlener keuze van de patiënt eerbiedigen.

Opsomming algemene voorwaarden in relatie tot patiënten

 • De orthomoleculair behandelaar behoort de eigen verantwoordelijkheid van de patiënt te respecteren. Zij heeft de plicht in samenwerking met de patiënt gestalte te geven aan de preventie van ziekte. Maar ook de bevordering of het herstel van de gezondheid van de patiënt. Hieronder wordt mede verstaan een vermindering van pijn, dan wel bij ziekte of gebrek van een zo goed mogelijke lichamelijketoestand.
 • Ik zal de patiënt of diens (wettelijke) vertegenwoordiger, op een begrijpelijke wijze op de hoogte stellen van het doel van de therapie. Dit geldt ook voor de wijze waarop deze wordt toegepast.
 • Het bovenstaande geldt eveneens voor eventuele wijzigingen in de behandeling.
 • De behandeling maakt geen inbreuk op de integriteit en de autonomie van de patiënt:
 • In principe oefen ik geen druk uit op de patiënt. Ik adviseer slechts.
 • Alle handelingen zijn erop gericht de patiënt zo goed en zo snel mogelijk onafhankelijk te maken van de hulpverlener. Of wel onafhankelijk te houden van de hulpverlener
 • De patiënt wordt als gelijkwaardig bejegend.
 • Hierbij heb ik respect voor de eigen verantwoordelijkheid van de patënt.
 • De patiënt heeft het recht een andere hulpverlener te consulteren.
 • De hulpverlener houdt rekening met de levensbeschouwing van de patiënt.
 • De orthomoleculair behandelaar past in principe alleen behandelingen toe waarvoor de patiënt (na voldoende te zijn geïnformeerd) toestemming heeft gegeven.
 • De orthomoleculair behandelaar tracht een vertrouwensrelatie met de patiënt op te bouwen. Zodat deze problemen en/ of onvrede met de behandeling kan uiten.
 • De patiënt kan te allen tijde de behandeling stopzetten. De orthomoleculair behandelaar zal het recht van de vrije hulpverlener keuze aan de zijde van de patiënt eerbiedigen. Hierbij ga ik er ervan uit dat de patiënt, die van hulpverlener wil veranderen mij hiervan op de hoogte brengt.
 • De orthomoleculair behandelaar is gebonden aan het beroepsgeheim, overeenkomstig de algemene medische ethiek.