klachten

Klachten Oerlogisch

Klachten Oerlogisch

Vanaf 1 januari 2017 is ook voor complementair werkende artsen en therapeuten de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) van kracht

Klachten

Volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) is een zorgaanbieder de eerst aangewezen persoon om zich in te spannen een conflict met een patiënt/cliënt op te lossen. Daarvoor staat een wettelijke termijn van maximaal 6 weken. Voor alle partijen is het het meest prettig als therapeut en klager samen het gerezen probleem uit de weg kunnen ruimen. Komt u er samen niet uit of is communicatie niet meer mogelijk dan kan na deze eerste periode de Klachtenfunctionaris worden ingeschakeld.

Klachtenfunctionaris

U heeft een klacht over een behandeling of over uw behandelaar en lukt het niet die samen met de behandelaar op te lossen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de van vereniging waarbij uw behandelaar is aangesloten (MBOG). Het secretariaat kan uw gegevens doorgeven aan de klachtenfunctionaris om contact met u op te nemen. De klachtenfunctionaris kan u helpen uw klacht te formuleren. Soms is het al voldoende dat u uw verhaal kunt vertellen en ziet u af van verdere actie. Soms kan er bemiddeld worden en maakt men met u een afspraak over de vervolgstappen.

Geschilleninstantie

Blijkt het niet mogelijk uw geschil met de betrokken therapeut, met hulp van de klachtenfunctionaris, op te lossen, dan zal de klachtenfunctionaris u verwijzen naar de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidzorg (SCAG). Deze onafhankelijke instantie behandelt uw klacht uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk, onder voorzitterschap van een jurist. Hieraan zijn kosten verbonden.

Tuchtcollege en Inspectie Gezondheidszorg (IGZ)

Is er duidelijk sprake van een tuchtwaardige klacht, dan verwijst de klachtenfunctionaris u naar het tuchtcollege van de vereniging (MBOG) waarbij uw behandelaar is aangesloten. Dit college, onder voorzitterschap van een jurist, behandelt ernstige klachten en kan indien nodig de Inspectie voor de Gezondheidszorg inschakelen. In zeer ernstige gevallen kan de klachtenfunctionaris direct melding naar de IGZ doen. 

Klachten regeling

De MBOG is voor haar leden aangesloten bij de Stichting Alternatieve en Complementaire Gezondheidzorg SCAG. De Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen draagt zorg voor de klachtenbehandeling conform de landelijke klachtregeling voor beroepsbeoefenaren Alternatieve / Complementaire behandelwijzen. Vanaf 1 januari 2017 is ook voor complementair werkende artsen en therapeuten de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) van kracht