Meldcode huiselijk geweld

Overwegende dat :

De Praktijk Oerlogisch verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan haar cliënten en dat deze verantwoordelijkheid ook aan de orde is, in geval van dienstverlening aan cliënten die (vermoedelijk) te maken hebben met huiselijk geweld en kindermishandeling.

Dat van de therapeut/behandelaar die als beroepskracht werkzaam is bij de Praktijk Oerlogisch, op basis van deze verantwoordelijkheid wordt verwacht dat in alle contacten met cliënten deze bedacht is op signalen die kunnen duiden op huiselijk geweld en kindermishandeling en dat deze adequaat reageert op deze signalen.

De Praktijk Oerlogisch de wens heeft een meldcode vast te stellen, zodat de therapeut/behandelaar die binnen de genoemde praktijk werkzaam is weet welke stappen worden geacht te nemen bij signalen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.

Onder huiselijk geweld wordt verstaan: lichamelijk, geestelijk of seksueel geweld, of bedreiging daarmee door iemand uit de huiselijke kring. Waarbij onder geweld wordt verstaan: de fysieke, seksuele, psychische of economische aantasting van de persoonlijke integriteit van het slachtoffer. Daaronder worden ook begrepen ouderenmishandeling, geweld tegen ouders, vrouwelijke genitale verminking, huwelijksdwang en eer gerelateerd geweld. Tot de huiselijke kring van het slachtoffer behoren: familieleden, huisgenoten, de echtgenoot of voormalig echtgenoot, of (ex-) partner, mantelzorgers.

Onder kindermishandeling wordt verstaan: elke vorm van een voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend, of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel. Daaronder is ook begrepen eer gerelateerd geweld, huwelijksdwang, vrouwelijke genitale verminking en het als minderjarige getuige zijn van huiselijk geweld tussen ouders en/of andere huisgenoten.

Onder beroepskracht in deze meldcode wordt verstaan: Rosalie Hoefkens- van Raam die als beroepskracht werkzaam is in de Praktijk Oerlogisch, evenals de beroepskracht die (mogelijk) tijdelijk als vervanger optreedt.

onder cliënt / patiënt in deze meldcode wordt verstaan: iedere persoon aan wie de beroepskracht zijn professionele diensten verleent.

In aanmerking nemende de:

Jeugdwet, WMO, AGV, WGBO, VIM, WKKGZ en het privacyreglement van de Praktijk Oerlogisch stelt Praktijk Oerlogisch de volgende Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling vast.

5 stappen van de praktijkeigen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

 • Stap 1: In kaart brengen van signalen
 • Stap 2: Overleggen met een collega. Het eventueel raadplegen van Veilig thuis (het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling). Of een deskundige op het gebied van letselduiding.
 • Stap 3: Gesprek met de betrokkene(n)
 • Stap 4: Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. Heb ik op basis van stap 1 t/m 3 een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling? Heb ik een vermoeden van acute of structurele onveiligheid? Bij twijfel altijd Veilig thuis raadplegen. (Hierbij gebruik makend van paramedisch afwegingskader zoals verplicht vanaf 1 januari 2019)
 • Stap 5: Neem 2 beslissingen:
  1) Is melden noodzakelijk?
  Melden is noodzakelijk als er sprake is van acute of structurele onveiligheid.
  2) Is hulp verlenen of organiseren (ook) mogelijk? Hulp verlenen is mogelijk als:
  De professional in staat is om effectieve/passende hulp te bieden of te organiseren. De betrokkenen meewerken aan de geboden of georganiseerde hulp. De hulp leidt tot duurzame veiligheid. Indien hulp verlenen op basis van één van deze punten niet mogelijk is, is melden bij Veilig Thuis noodzakelijk.